Μη συνταγογραφούμενα / LOTORIN

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 5 % w/v
Active substance: MINOXIDIL
Content: 5 % w/v
Form: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Package: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Do not exceed the recommended daily dose