Περιβαλλοντική Διαχείριση & Αειφόρος Ανάπτυξη

"Εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον"

Οι δράσεις μας κινούνται σε δύο άξονες:

  • την «Περιβαλλοντική Διαχείριση», η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των ενεργειών σε εταιρικό επίπεδο για τη συνεχή βελτίωση των οικολογικών επιδόσεων των βιομηχανικών μας μονάδων και
  • την «Περιβαλλοντική Προάσπιση» που αποτελεί τη συνισταμένη των ατομικών ενεργειών όλων των εργαζομένων, όσον αφορά τη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πλούτου και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ως βιομηχανία με ενεργή παραγωγή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των Κατευθυντήριων Οδηγιών σε τομείς όπως:

  • διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων
  • ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης,
  • περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή της εταιρείας
  • απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές διεργασίες
  • ορθολογική χρήση ενέργειας
  • βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων

Η δέσμευση της UNI-PHARMA για ανάληψη δράσεων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης εκφράζεται στη Περιβαλλοντική Πολιτική της που περιλαμβάνεται στο πιστοποιημένο κατά ISO14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Δείτε την Περιβαλλοντική Πολιτική