Μη συνταγογραφούμενα / LOTORIN

LOTORIN

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2 % w/v
Δραστική ουσία: MINOXIDIL
Περιεκτικότητα: 2 % w/v
Μορφή: ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Συσκευασία: FL x 60ML +3 ειδικοί δοσιμετρικοί applicators
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης