Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

"Υπεύθυνα Μαζί"

Για όλους εμάς, η αδιάκοπη προσπάθεια για διατήρηση της κοινωνικής, οικολογικής και πολιτιστικής προστασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας, που είναι πάντοτε συμμορφούμενες με τη νομοθεσία, τους κανόνες επιχειρηματικής δεοντολογίας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Εφαρμόζουμε περιβαλλοντικούς κανόνες, προάγουμε το επιχειρηματικό ήθος και συνεισφέρουμε στην άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων προωθούμε και ενθαρρύνουμε μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού προς τις  μελλοντικές  γενιές  και  πίστης σε έναν καλύτερο κόσμο.

Με δημιουργικότητα, ανθρωπιά και σημαντικές επενδύσεις χτίζουμε και αποδεικνύουμε τη διαχρονική δέσμευση της UNI-PHARMA προς μια κοινωνία με βιώσιμο μέλλον.